پايگاه رسمي اطلاع رساني دكتر عبدالرضا عزيزي : حضور وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي
سه شنبه، 24 مرداد 1396 - 20:41 کد خبر:1336


آقاى دكتر ظريف وزير امور خارجه پيشنهادى دولت دوازدهم در كميسيون اجتماعى 🗓 21 مرداد 96
 دكتر شريعتمداري (معاون اجرايي رييس جمهور و وزير پيشنهادي صنعت،معدن و تجارت) در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي 🗓 21 مرداد 96
حضور همزمان سه وزير پيشنهادي دولت دوازدهم  در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي. دكتر شريعتمداري وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت؛ دكتر كرباسيان وزير پيشنهادي  امور اقتصاد و دارايي؛ مهندس جهرمي وزير پيشنهادي ارتباطات و فن آوري اطلاعات.  🗓 21 مرداد 96
حضور مهندس زنگنه وزير پيشنهادي نفت در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي 🗓 21 مرداد 96
حضور آقاى دكتر بطحائى وزير پيشنهادى وزارت آموزش و پرورش در كميسيون اجتماعى. 🗓 22 مرداد 96
حضور آقاي دكتر ربيعى وزير پيشنهادى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در كميسيون اجتماعى. 🗓 22 مرداد 96
 حضور دكتر سلطانى فر وزير پيشنهادى ورزش وجوانان در كميسيون اجتماعى مجلس. 🗓 22 مرداد 96
حضور دكترآوايى(وزير پيشنهادى دادگسترى) و دكتر سلطانى فر(وزير پيشنهادى ورزش وجوانان) در كميسيون اجتماعى. 🗓 22 مرداد 96
 حضور مهندس بيطرف وزير پيشنهادى وزارت نيرو در كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى. 🗓 23 مرداد 96
حضور دكتر قاضى زاده هاشمى وزير پيشنهادى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى. 🗓 23 مرداد 96
حضور دكتر رحماني فضلي وزير پيشنهادى كشور در كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى. 🗓 23 مرداد 96
حضور دكترصالحى وزير پيشنهادى فرهنگ و ارشاداسلامى در كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى 🗓 23 مرداد 96
حضور دكتر آخوندي وزير پيشنهادى راه و شهر سازي در كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى. 🗓 23 مرداد 96
 حضور هم زمان اميرحاتمى وزير پيشنهادى دفاع و دكترآخوندى وزير پيشنهادى وزارت راه وشهرسازى دركميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى. 🗓 23 مرداد 96
حضور اميرحاتمى وزير پيشنهادى دفاع دركميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى. 🗓 23 مرداد 96
حضور حجت الاسلام والمسلمين دكتر علوي وزير پيشنهادي اطلاعات در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي 🗓 23 مرداد 96
حضور همزمان حجت الاسلام والمسلمين دكتر علوي وزير پيشنهادي  اطلاعات و آقاي دكتر حجتي وزير پيشنهادي جهادكشاورزي در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي 🗓 23 مرداد 96
حضور آقاي دكتر حجتي وزير پيشنهادي جهادكشاورزي در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي 🗓 23 مرداد 96