پايگاه رسمي اطلاع رساني دكتر عبدالرضا عزيزي : تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن #شيروان - مشهد ابلاغ شد.۲۵/۰۹/۹۷
یکشنبه، 25 آذر 1397 - 03:40 کد خبر:1554